Projekty Zasady Regulamin

Regulamin projektów

Regulamin zlecenia usługi zaprojektowania okładziny ceramicznej poprzez www.lazienkawstylu.pl

§ 1 Kto jest kim

§ 2 Czego dotyczy

§ 3 Za ile

§ 4 Proces powstawania projektu

§ 5 Zasady promocji „projekt GRATIS” oraz zamówienia towaru

§ 6 Zamówienie towaru

§ 7 Prawa autorskie

§ 8 Ochrona danych osobowych

§ 9 O regulaminie


§ 1 Kto jest kim

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
Zleceniobiorca - NESTOR-BUDOWLANY Marcin Sudoł, 37-300 Leżajsk, ul.Rzeszowska 77 właściciel domeny www.lazienkiwstylu.pl
Salon zleceniobiorcy - salon mieszczący się pod adresem 37-300 Leżajsk, ul. Rzeszowska 77
Projektant - osoba wykonująca w imieniu Zleceniodawcy projekt na rzecz Zleceniodawcy
Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,korzystająca z oferty projektowania przez Zleceniobiorcę jako konsument lub przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Regulamin - Regulamin zlecenia usługi zaprojektowania okładziny ceramicznej poprzez www.lazienkawstylu.pl

§ 2 Czego dotyczy

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Zleceniodawców z usług świadczonych przez Zleceniobiorcę
 2. Przez projekt pomieszczenia w Pakiecie Standard rozumie się:Projekt jednego pomieszczenia wykonany według wytycznych i wymiarów przekazanych przez Zleceniodawcę za pomocą formularz online lub formularza wypełnionego w salonie. Usługa wykonywana jest dla jednej wybranej przez Zleceniodawcę kolekcji płytek i nie obejmuje zmian kolekcji czy też zmian wymiarów pomieszczenia.
  • jedną wstępną propozycję przesłaną na e-mail Zleceniodawcy
  • dowolna ilość zmian ułożenia płytek ceramicznych według wskazań Zleceniodawcy jednak tylko takich które nie pozostają w sprzeczności z wytycznymi z formularza czy wcześniejszymi wytycznymi  zleceniodawcy  przekazywanych każdorazowo poprzez pocztę e-mail
  • wizualizacje pomieszczenia w formie plików .jpg przekazane drogą e-mail po ostatecznej akceptacji
  • zwymiarowane rzuty ścian pomieszczenia z naniesionymi płytkami ceramicznymi
  • orientacyjne zapotrzebowanie materiałowe (płytki, wyposażenie) wraz z wyceną
  • Projekt w pakiecie Standard nie obejmuje:
  • zmian głównych ścian i elementów stałych wynikających z formularza zlecenia
  • kosztów przesłania materiałów w  formie drukowanej lub na płycie CD
 3. Projekt w pakiecie Standard zawiera:

§ 3 Za ile

Zleceniobiorca ustala cennik za swe usługi jako odrębny załącznik do regulaminu i publikuje na swojej stronie internetowej. Zleceniodawca ma prawo do zmiany cennika jednakże zawsze w taki sposób by Zleceniobiorca miał możliwość sprawdzenia ceny usługi przed wypełnieniem formularza.
Pakiet Standard:
Pomieszczenia do 4 m2 –200 zł brutto
Pomieszczenia powyżej 4m2 –300 zł brutto
Wysyłka materiałów drukowanych
Wysyłka materiałów na CD
Jedno pomieszczenie jest traktowane jako jeden projekt. Liczymy powierzchnię według podłogi

 

§ 4 Proces powstawania projektu

 1. Zleceniodawca zleca wykonanie projektu Zleceniobiorcy poprzez formularz na stronie internetowej www.lazienkawstylu.pl lub w salonie zleceniobiorcy po akceptacji regulaminu
 2. Zleceniodawca może odmówić wykonania projektu bez podania przyczyny jednak zawsze przed przyjęciem wystawieniem faktury za usługę. W momencie akceptacji zlecenia przez Zleceniobiorcę wystawia on fakturę przelewową Zleceniodawcy według cennika.
 3. Po zaksięgowaniu opłaty za usługę Zleceniodawca przystępuje do przygotowania wstępnej wersji projektu i przekazuję ja Zleceniodawcy na wskazany e-mail lub osobiście w salonie Zleceniobiorcy w terminie 7 dni roboczych.
 4. Zleceniobiorca zastrzega możliwość nie wywiązania się z powyższego terminu w wypadkach szczególnych takich jak: awaria sprzętu i oprogramowania, awaria Internetu, wypadki losowe oraz choroby projektantów itp.
 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować bezzwłocznie zleceniodawcę o nie otrzymaniu wstępnej wersji projektu w obowiązującym terminie.
 6. Zleceniobiorca nie odpowiada za problemy techniczne odbioru projektu będące po stronie Zleceniodawcy np. problemy z sprzętem, oprogramowaniem, dostępem do sieci, skrzynką pocztową (w tym spam) itp.
 7. Po przedstawieniu przez Zleceniodawcę propozycji zmian Zleceniobiorca przedstawia naniesione zmiany na adres e-mail bądź w salonie Zlacenobiorcy do ostatecznej akceptacji.
 8. Zleceniobiorca może odmówić naniesienia zmian pozostających w sprzeczności z formularzem lub wcześniejszymi wytycznymi przekazanymi przez Zleceniodawcę. Obowiązuje tu zasada wzajemnego zrozumienia.
 9. Po ostatecznym zaakceptowaniu projektu przez Zleceniodawcę, zleceniobiorca przygotuje i prześle materiały wymienione w paragrafie drogą e-mail.
 10. Zleceniodawca przed zamówieniem potrzebnych materiałów ma obowiązek zweryfikować ich ilość wraz z wykonawcą . Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wyliczone ilości materiałów które mają charakter szacunkowy. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w projekcie lub pomieszczeniu oraz za realizacje i wykonanie Pomieszczenia według projektu.

 

§ 5 Zasady promocji „projekt GRATIS” oraz zamówienia towaru

Wycena przesłana przez zleceniobiorcę z projektem uwzględnia rabat w wysokości kwoty wpłaconej przez Zleceniodawcę za projekt oraz koszty dostawy kurierem we wskazane przez Zleceniodawcę adres. W związku z tym jeśli Zleceniodawca decyduje się zamówić towar u Zleceniobiorcy projekt otrzymuje GRATIS

 

§ 6 Zamówienie towaru

Wycena  jest ważna przez  5 dni roboczych od jej wykonania jednak Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia na towar w wypadku zmiany sytuacji rynkowej np. zmiana cennika producenta, zmiana warunków handlowych, niedostępności towaru u dystrybutora/producenta  itp. Jednakże zawsze przed przyjęciem wynagrodzenia za towar.

 

§ 6 Dostawa towaru

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki.

 

§ 7 Prawa autorskie

Klient uiszczając cenę za projekt nabywa majątkowe prawa autorskie do projektu wyłącznie w zakresie pola eksploatacji obejmującego prawo do jednokrotnego wykorzystania projektu w celu wykonania i używania pomieszczenia objętego projektem. Pozostałe prawa autorskie przysługują Zleceniobiorcy

 

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Zleceniodawca  składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sklep Zleceniobiorcę w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe Klientów gromadzone poprzez formularz danych kontaktowych Klienta są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Dane osobowe klienta są przetwarzane w celach realizacji zamówienia zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002 r., Nr 101 poz 926 włącznie z póź.zm). Klient ma prawo do zażądania ich usunięcia, wprowadzenia zmian lub zaprzestania ich przetwarzania. Każde takie żądanie musi być zgłoszone w formie pisemnej.

 

§ 9 O regulaminie

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony. Zleceniobiorca  zastrzega sobie prawo dokonywania jednostronnych zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie, w formie pisemnej. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w każdym czasie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem i zastępuje poprzednio obowiązujący Regulamin Obsługi Klienta w Biurze Projektowym.
 3. Usługi świadczone przez Zleceniobiorcę przyjęte do realizacji przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu lub przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie wykonuje się na zasadach dotychczasowych.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.